Grupy

Swiat Pogody .pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 „Miś” w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy: www.p2slupca.pl.

Data publikacji strony internetowej:  10.03.2016 R.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 R.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiszy TAB lub SHIFT+TAB.
– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
– Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
– Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
– Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
– Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window – Eyes, JAWS czy NVDA.
– Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
– Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
– Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Urszula Michlicka adres mailowy: p2slupca@p2slupca.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  (63) 275-19-15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,

przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Opis ogólny budynku:

Budynek: Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy ul. Armii Krajowej 4a, kod: 62-400 miejscowość: Słupca

Do budynku prowadzi wejście od strony ul.Armii Krajowej.

Do wejścia głównego od strony ulicy prowadzą schody z podjazdem dostosowanym do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze (w tym wyznaczona droga ewakuacyjna).

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się z Przedszkolem przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:

E-mail: p2slupca@p2slupca.pl 

tel.: (63) 275-19-15

Skip to content