Grupy

Swiat Pogody .pl

Stokrotki

Witamy na stronie Stokrotek

Tematy miesiąca:

„Kolorowe lato” – 06 –  10 czerwca 2022r. 

 „Żegnamy przedszkole” –  13 – 17 czerwca 2022r.   

 „Do widzenia!” –  20 – 30 czerwca 2022r.

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych  i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia  i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

Temat tygodnia: „Nasza BIAŁO – CZERWONA”   02 – 6 maja 2022r.

 • „Polskie symbole narodowe” – rozmowa na temat symboli narodowych, szacunku do nich połączona z oglądaniem ilustracji oraz filmu edukacyjnego.
 • ”Flagi duże, flagi małe” – zabawy matematyczne; kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków.
 • „Jesteśmy Polką i Polakiem”. – zabawy muzyczne przy piosence: rytmiczne, ruchowe, gra na instrumentach, śpiewanie piosenki z akompaniamentem.
 • „Nasza Flaga” – zabawa dydaktyczna; segregowanie flag według wielkości, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, ułożenie wspólnej flagi na podłodze z pasków bibuły.
 • „Barwy ojczyste”  Czesław Janczarski – nauka na pamięć wiersza, zabawy z kodowaniem – kodowanie flagi za pomocą symetrycznego rysunku w przestrzeni sieci kwadratowej zgodnie z zaproponowanym wzorem.

Temat tygodnia: „BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”    09 – 14 maja 2022r.

 • „Baśniowa matematyka” – zabawy matematyczne; wprowadzenie liczy 10, kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków.
 • „Bohaterowie naszych baśni” – rozmowa z dziećmi, rozwiązywanie zagadek; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • „Ł jak łata” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter ł, Ł, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Muzyczna bajka” – zabawy muzyczno-ruchowe; wprowadzenie figur tańca do utworu „King of the faires”.
 • „Kwiat paproci” – rozmowa na podstawie tekstu legendy, wprowadzenie pojęcia legenda, rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadania.
 • „Kwiat paproci” – rysowanie kredkami na temat treści legendy, rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia: „RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA” 16 – 20 maja 2022r.

 • „Rodzinne historie” – rozmowa z dziećmi na temat rodziny; rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny.
 • H jak hamak” – wprowadzenie liter h, H, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Matematyczny chodniczek” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych z kodowaniem.
 • „Przybij piątkę!” – rozmowa o rodzinie na podstawie opowiadania, wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość.
 • „Upominki dla mamy i taty” – praca plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem W11.
 • „Majowe życzenia” – wprowadzenie piosenki, zabawy muzyczne przy piosence: rytmiczne, ruchowe, gra na instrumentach, śpiewanie piosenki z akompaniamentem.
 • „Tajemnicza mama” – rozmowa na podstawie opowiadania, kształtowanie postaw prorodzinnych.
 • „Portret mojej mamy i mojego taty” – praca plastyczna z wykorzystaniem kredek, rozwijanie sprawności manualnych.

Temat tygodnia: „JA I MOI BLISCY” 23 – 27 maja 2022r.

 • „Obowiązki i prawa” – rozmowa z dziećmi; wprowadzenie pojęcia prawo, obowiązki.
 • „Obowiązki mogą być przyjemne” – zabawa słownikowa; uświadomienie, że każdy ma prawa i obowiązki.
 • „Rodzinne zabawy” – tworzenie gier- ściganek; rozwijanie umiejętności przeliczania, kształcenie myślenia logicznego podczas planowania i tworzenia gier.
 • „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” – rozmowa na podstawie bajki; wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna.
 • „Domowe obowiązki” – zabawa plastyczna, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „W tańcu najweselej” – zabawy muzyczno-ruchowe; rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych.
 • „Pomocnicy” – rozmowa na podstawie wiersza „Leń” J. Brzechwy, uświadomienie, że każdy ma prawa i obowiązki.
 • „Dom to my” – zabawa muzyczno-plastyczna, integracja muzyki z plastyką.

Temat tygodnia: „LATO – CZAS ZABAWY” 30 maja – 3 czerwca 2022r.

 • „Coraz dłuższe dni” – rozmowa na podstawie wiersza B. Formy „Słońce”; poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem.
 • „Kto lubi słońce?” – zabawa językowa.
 • „Matematyczne zagadki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania oraz kodowania i dekodowania informacji.
 • „Szczęście” – rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania, wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia.
 • „Czterolistna koniczyna” – zabawa plastyczna z elementem arteterapii.
 • „Co słychać na łące?” – zabawy muzyczno-ruchowe, wprowadzenie tańca „Stonoga”, kształtowanie wrażliwości muzycznej na barwę dźwięku i rytmu.
 • „Mieszkańcy łąki” – zabawa dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek, rozmowa na podstawie obrazków; zapoznanie z popularnymi roślinami i zwierzętami łąkowymi, rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.
 • „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna; poznanie sposobu wykonania różnych zwierząt z wykorzystaniem koła; rozwijanie sprawności manualnych.

„JESTEM KULTURALNY”  19 – 22 kwietnia 2022 r.

 • „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem; rozwijanie umiejętności czytania, wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z teatrem.
 • „Tydzień” – nauka wiersza na pamięć; rozwijanie i ćwiczenie pamięci oraz nabieranie pewności siebie.
 • „Casting do filmu” – zabawy matematyczne. wprowadzenie cyfry 9; poszerzanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Kino” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania R. Piątkowskiej pt. „Kino”; rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania; uświadomienie konieczności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
 • „Zabawki z dawnych czasów” – praca plastyczno-konstrukcyjna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Piosenka lalkarza” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
 • „W muzeum” – praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

„KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”  25 – 29 kwietnia 2022r.

 • „Księgarnia i antykwariat” – zabawa językowa; wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat.
 • „Prośby książki” – zabawa językowa na podstawie wiersza J. Huszcza pt. „Skarga książki”; uświadomienie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu korzystania z nich.
 • „Książki na półce” – zabawy matematyczne; wprowadzenie cyfry 0; rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych.
 • „Książkowy cudak” – praca konstrukcyjno-plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Piosenka o książkach” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego dzieci.
 • „Zakładka do książki” – praca plastyczna z wykorzystaniem papierowych figur geometrycznych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Leśna wyprawa” – rozmowa o wiedzy na podstawie opowiadania J.M. Chmielewskiej pt. „Leśna wyprawa”; wprowadzenie pojęcia wiedza rozumianego jako wartość i warunek rozwoju człowieka; poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy.

„WIELKANOC”    4 kwietnia – 15 kwietnia 2022r.

 • „Świąteczne życzenia” – zabawa językowa z elementami grafomotorycznymi; kształtowanie umiejętności redagowania życzeń.
 • „Wielkanocne tradycje” – zabawy dydaktyczne; poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka.
 • „Wielkanoc w naszym regionie” rozmowa z dziećmi; poszerzenie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
 • „Geometryczne porządki” – zabawa matematyczna; zapoznanie z kształtem owal; rozwijanie intuicji geometrycznych podczas konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia.
 • „Zupa nic” – rozmowa o tradycji na podstawie opowiadania J.M. Chmielewskiej „Zupa nic”; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom.
 • „Świąteczne kartki” – praca plastyczno-konstrukcyjna; wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Święta Wielkanocne” – zabawa dydaktyczna, ćwiczenie pamięci przez pamięciowe opanowanie tekstu piosenki, kształcenie umiejętności wyraźnego śpiewu umiarkowanym głosem.
 • „Wielkanocne zwierzątka” – praca plastyczno-konstrukcyjna; wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „W wielkanocnym koszyku” – zabawy matematyczne; rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu, kształtowanie myślenia operacyjnego;
 • „Bazie i palma” – rozmowa na podstawie bajki U. Kamińskiej pt. „Bazie i palmy”; poznanie tradycji święcenia palm wielkanocnych , doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • „Wielkanocna palma” – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowych kartek papieru.
 • Na ludową nutę” – zabawy muzyczno-ruch; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki;
 • „Zwierzątka na stole” – praca plastyczno-konstrukcyjna, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Nasz śmigus” – rozmowa z dziećmi na podstawie filmu edukacyjnego lub zdjęć.

MALI ODKRYWCY”  28 lutego – 04 marca 2022r.

 • Wprowadzenie liter p, P kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Rakiety do lotu” –zabawa przy muzyce, różnicowanie rytmu.
 • „Jak zostać astronautą?” – zabawa matematyczna, rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji, kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych.
 • „Warto być dociekliwym” – rozmowa o dociekliwości na podstawie opowiadania J. Chmielewskiej „Tajemnicza kałuża”.
 • „Rakieta” – zabawa plastyczno- konstrukcyjna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „W kosmicznej przestrzeni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego.

Temat tygodnia: „TAJEMNICA ŚWIATA” 07 – 11 marca 2022

 • „Dzień Kobiet w grupie Stokrotki” – rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw.
 • „Wynalazki – telefon” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie wyrazu telefon do czytania globalnego, rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci przez ustawienie w kolejności i numerowanie.
 •  „W jak woda” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter w, W kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Skąd się bierze prąd?” – rozmowa z dziećmi na temat sposobów produkcji prądu.
 • „Wynalazki – komputer” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności ilustrowania metrum w piosenkach i utworach, kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, uświadomienie niebezpieczeństwa wiążących się  z komputerem.
 • „Mogę zostać wynalazcą” – zabawa dydaktyczna,– rozmowa na temat opowiadania R. Piątkowskiej „Wynalazca”.
 •  „Kwiaty dla koleżanek” – praca plastyczno-konstrukcyjna, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

„NADCHODZI WIOSNA” 14 – 18 marca 2022r.

 • „Cytryna i witamina” – zabawa dydaktyczna, uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowania witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia.
 • „C jak cytryna”- zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter c, C kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Wiosna w ptasich gniazdach” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 8.
 •  „Nasza praca jest ważna” – rozmowa o dumie z pracy na podstawie opowiadania J. Chmielewskiej „Domek dla owadów”.
 • „Jestem dumny, gdy…” – zabawa plastyczna z elementem czytania.
 • „Drzewo mieszkanie” – zabawy muzyczne, wprowadzenie piosenki.
 • „W marcu jak w garncu” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „O marcu, panie Julianie  i o ptaszku”, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.
 • „Peleryna dla Marca” – wykonanie pracy plastycznej  z wykorzystaniem kolorowego papieru, rozwijanie sprawności manualnej.

„WIOSNA TUŻ – TUŻ” 21 – 25 marca 2022r.

 • „Jogurt – produkt zdrowy” – zabawa dydaktyczna, uświadomienie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci.
 • „J jak jogurt” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter j, J kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Dzień w gospodarstwie” – zabawa matematyczna, zapoznanie ze znakiem minus; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych; uświadomienie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie.
 • „Ważna praca rolnika”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu rolnika, podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy.
 • „Papierowa kura” – zabawa konstrukcyjna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Wiosna w polu” – zabawa muzyczno-ruchowa, zapoznanie z figurami tańca do utworu „Furman”, kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności.
 • „Sadzimy i siejemy” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie pojęć: sianie, sadzenie; kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji, rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin.
 • „Hiacynt” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

„Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” 28 – 1 kwietnia 2022r.

 • „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na walory estetyczne dzieł malarskich.
 • „F jak farba”- zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter f, F kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne: badanie kształtów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych.
 • „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na podstawie opowiadania  J. Chmielewskiej „Kornelia i Stefan”; kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotem, zwierzętom w najbliższym otoczeniu.
 • „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Na koncercie” – zabawy muzyczno-ruchowe; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • „Wiosna w sztuce” – praca plastyczno-konstrukcyjna. Z wykorzystaniem kolorowego papieru, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Wiosenna wystawa” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania B. Gawrońskiej „Wiosenna wystawa”, uświadomienie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależności od ich roli.
Skip to content