Grupy

Swiat Pogody .pl

Krasnale

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec

Temat tygodnia

LATO CZAS ZABAWY

30 maja – 03 czerwca 2022r.

– „Kolorowy most na niebie” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów, kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni, zachęcanie do dzielenia się̨ swoimi doświadczeniami.

– „Skaczą brzdące na zielonej łące” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń́ językowych, kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie, uświadomienie, że w otoczeniu są̨ osoby, do których można zwrócić́ się̨ po pomoc.

– „Święto Patrona Misia  i Dzień Dziecka” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka, zachęcanie do radosnej zabawy w grupie, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń́ językowych.

– „Wyprawa do zoo” – zabawa muzyczno – ruchowa, rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt.  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 19.

– Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” – gościmy naszych rodziców w przedszkolu, prezentacja umiejętności artystycznych przez dzieci,  stworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestniczenia w proponowanych zabawach oraz konkursach, stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci na terenie przedszkola.

Temat tygodnia

KOLOROWE LATO

 06 – 10 czerwca 2022r.

– „Po co mrówką kryjówki” – zabawa dydaktyczna, rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji z życia mrówek, kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody, wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami.

– „Pszczoły i płynne złoto” -zabawa językowa, dokonywanie syntezy słownej, kształtowanie logicznego myślenia, rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka.

– „Lody dla ochłody” – zabawa matematyczno- przyrodnicza, rozpoznawanie oznak lata, nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza, rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału.

-„Coraz cieplej” -zabawa muzyczno – ruchowa, rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych; kształtowanie wrażliwości na muzykę̨; wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19.

– „Malowanie balonami” – praca w grupach na dużych arkuszach papieru, rozbudzanie  i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

Temat tygodnia

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

 13 – 17 czerwca 2022r.     

– „Dywanik sensoryczny” – zabawa dydaktyczna, pobudzanie zmysłów, zdobywanie samodzielnych doświadczeń́ sensorycznych, nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności.

– „Wyślę do ciebie list” – zabawa językowa, rozumienie znaczeń́ znaków i symboli, szyfrowanie słów, dzielenie się̨ przeżyciami z najbliższymi.

– „Skarby z przedszkolnego ogrodu” – zabawa matematyczno – przyrodnicza, łączenie elementów w zbiory, rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem, doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajeść́.

– „Pizza owocowa” – zabawa plastyczno – techniczna, komponowanie wzorów               w ograniczonym polu, wyrażanie siebie poprzez różnorodną̨ sztukę̨, odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt.

Temat tygodnia

DO WIDZENIA!

 20 – 24 czerwca 2022r.       

– Wycieczka do Zoo Safari w Borysewie, wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej, pogłębienie więzi koleżeńskich.

„Wakacje nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci w zabawach językowych, kształtowanie słuchu fonematycznego, odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego.

– „Plażowe zakupy” – zabawa matematyczna, rozumienie pojęcia: jeden do jednego, nabywanie nowych umiejętności matematycznych, wychowanie do poszanowania zdrowia.

– „Zabawy z wodą”- zajęcia z wykorzystaniem pipetek, kubeczków i łyżeczek, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”). Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw20.

– „Kolorowe bańki” – zabawa plastyczna, rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych, nabywanie nowych doświadczeń́ podczas eksperymentowania z kolorami, czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

– „Niedługo tu wrócimy” – zabawa dydaktyczna, nauka pokonywania trudności, nabywanie odporności psychicznej; kształtowanie umiejętności samodzielnego działania.

– „Wakacyjne rady” – rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku oraz kulturalnego zachowania się w środkach lokomocji podczas letnich podróży.

– „Kolorowe patyki” – zabawa matematyczna, rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalenie nazw kolorów.

– „Nasze piosenki” – zabawa muzyczno – ruchowa, przypomnienie poznanych piosenek, rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw20.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj

Temat tygodnia

„KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”

02 – 06 maja 2022r.

„Krasnoludki na smutki” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowań bajkami, używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi.

– „Kolorowy świat bajek” – zabawa matematyczna rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę, wzbudzenie zainteresowania książkami.

– „Książka o mnie” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie koncentracji słuchowej, wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał. Ćwiczenia gimnastyczne nr 17.

– „Książka i zakładka – dobra para” – zabawa plastyczna, rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych, wykonywanie zakładki do książek.

Temat tygodnia

„BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”

09 – 13 maja 2022r.

– „Biblioteka na nas czeka” – zabawa dydaktyczna, poznanie biblioteki i zasad zachowania się̨ w niej; rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki.

– „Poranek poetycki – najpiękniejsze wiersze dla przedszkolaków” – zabawa językowa, przybliżenie literatury dziecięcej, rozwijanie umiejętności wcielania się̨ w role, odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury.

– „Dziecięce bajeczki z ulubionej książeczki” – zabawa matematyczna, utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych, ćwiczenie umiejętności zapamiętywania, wdrażanie do skupiania się̨ na wykonywanych czynnościach.

– „Chodźmy do księgarni” – zabawa muzyczno – ruchowa, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, aktywne słuchanie muzyki, poznanie zasad zachowania się̨ w księgarni. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 17.

– „Zabawy z wykorzystaniem piasku” – rysowanie kształtów na piasku. „Plaża” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem piasku, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

Temat tygodnia

„RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”

16 – 20 maja 2022r.

– „Kto należy do rodziny? – zabawa słowna, umiejętność́ nazywania członków bliższej i dalszej rodziny, odczuwanie więzi z członkami rodziny, kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

– „Nowy członek rodziny” – zabawa słowna, ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie, nauka kulturalnego zwracania się̨ do członków rodziny.

– „Oto ja” – zabawa matematyczna, nazywanie i przeliczanie części ciała, ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała, kształtowanie świadomości siebie.

– „Niedzielny spacer” – zabawa muzyczno – ruchowa, doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych, kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę̨. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVIII.

-„Krawaty dla taty” – zabawa plastyczna, przygotowanie prezentu według instrukcji słownej, kształtowanie poczucia estetyki, wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań́.

Temat tygodnia

„JA I MOI BLISCY”

23 – 27 maja 2022r.

– „Za to kocham swoją rodzinę” – zabawa dydaktyczna, tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną, umiejętność́ przeżywania bliskości, kształtowanie kultury współżycia.

– „W co się pobawimy?” – zabawa językowa, powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia, ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania, poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy.

– „Wyprawa po słodkości” – zabawa matematyczna, definiowanie i dzielenie elementów na zbiory, utrwalanie pojęcia zbiór, kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy.

– „Piosenka dla mamy i taty” – zabawa muzyczno – ruchowa, rytmiczne recytowanie słów, interpretowanie piosenki za pomocą̨ ruchu, wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce.

– „Miś” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem pluszowych pomponów, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień

Temat tygodnia

„ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY”

04 – 08 kwietnia 2022r.

„Dzień Marchewki” – zabawa dydaktyczna, poznanie wartości odżywczych marchewki, kształcenie przekonania o konieczności spożywania warzyw.

„Wielkanocny stół” – zabawa dydaktyczna, poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych; nazywanie elementów stołu wielkanocnego.

– „W koszyczku do święcenia” – zabawa dydaktyczna, kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświecenia, kształtowanie umiejętności wypowiadania się̨ na określony temat; rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku.

– „Wzorzyste pisanki” – zabawa matematyczna, nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych, doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji.

-„Świąteczne zwierzaki: baranki, króliki i kurczaki”- zabawa muzyczna, poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą̨ podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych, kształtowanie wrażliwości na barwę̨ instrumentu. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 15.

– „Kaszolina” -zabawa plastyczna z wykorzystaniem masy z kaszy, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

Temat tygodnia

„WIELKANOC”

11 – 15 kwietnia 2022r.

– „Grześ polubił wieś” – zabawa językowa, zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi, dzielenie się̨ wiedzą z innymi ludźmi.

– „Skąd się wzięła pisanka?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie procesów analizy i syntezy, wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków, ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi.

– „Mamy i ich dzieci” – zabawa matematyczna, utrwalenie pojęcia para, dobieranie par przeciwstawnych, kształtowanie umiejętności pokonywania trudności.

– „Puszysty kotek lubi motek” – zabawa muzyczna, poznanie charakterystycznych cech kotów, klaskanie w rytm melodii, rozwijanie wrażliwości muzycznej. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 15.

– „Śmigus – dyngus i inne zwyczaje” – zabawa plastyczno – techniczna,poznanie zwyczaju śmigusa -dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki, ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych, odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych.

Temat tygodnia

„Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”

19 – 22 kwietnia 2022r.

– „W kinie” – zabawa językowa, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego, doszukiwanie się̨ przyczyny wydarzenia, poznanie zasad zachowania się̨ w kinie.

– „W teatrze” – zabawa matematyczna, dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie, rozwijanie umiejętności naśladowania, poznanie zasad zachowania się̨ w teatrze.

– „Piasek kinetyczny własnej roboty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem pisku, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

– „W galerii” – zabawa plastyczna, poznanie zawodu malarza, wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz; wyrażanie siebie w malarstwie.

Temat tygodnia

„JESTEM KULTURALNY”

25 – 29 kwietnia 2022r.

– „Kulturalny przedszkolak przy stole” – zabawa językowa, ćwiczenie kulturalnego zachowania się̨ przy stole, kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola.

– „Dziś są twoje urodziny” – zabawa językowa, poznanie akcesoriów urodzinowych, kształtowanie odpowiedniego zachowania się̨ podczas uroczystości typu urodziny, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

– „Dzień dobry!, Do widzenia!” – zabawa matematyczna, utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia, ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji, motywowanie do kulturalnego zachowywania się̨.

– „Szanuję innych” – zabawa muzyczna, próba określenia własnych praw na podstawie piosenki, ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu, wyrażanie emocji w formie śpiewu. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16.

– „Umiemy się dzielić z innymi” – zabawa plastyczna, rozwijanie zdolności plastycznych.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec

MALI ODKRYWCY – PROJEKT MLEKO”

28.02 – 11.03.2022r.

 • „Mleczna burza mózgów” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie wiedzy ogólnej, czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym, budowanie pozytywnego obrazu.
 • „Co łączy ryż i mleko” –zabawa dydaktyczna, poznanie rodzajów mleka, rozwijanie zdolności komunikacyjnych, wyrażenie w rozmowie szacunku wobec innych osób.
 • „Kogo spotkamy w gospodarstwie?” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych.
 • „W mleczarni” – zabawa muzyczno-ruchowa, odróżnianie niskich i wysokich dźwięków, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw.
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 13.
 • „Co dodać do mleka?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu.
 • „Mleczne produkty na sklepowej półce”- zabawa dydaktyczna, nazywanie produktów mlecznych, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się. „Sekret Emilki, krowy Mateusza” – uważnie słuchanie opowiadania.
 • „Białe i zdrowe” – rozmowa o tym, skąd się bierze mleko na podstawie opowiadania „Kiciuś Perski i wyrzutnia mleka” M. Mazan.
 • „Ile mleka do wypicia czeka?” – zabawa matematyczna, przeliczanie elementów w dostępnym zakresie, utrwalenie wiedzy dotyczącej mleka „Ile krów? Ile mleka?”
 • „Smaczny i zdrowy koktajl od krowy” – zabawa muzyczno – ruchowa, wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu, umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 13.
 • „Przedszkolna produkcja masła” – działania praktyczne, poznanie etapów przygotowania masła, doskonalenie sprawności motorycznych, odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów.

Temat tygodnia

NADCHODZI WIOSNA

14 – 18 marca 2022r.

 • „Marcowe szaleństwo pogodowe” – zabawa dydaktyczna, poznanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę.
 • „Ciepło coraz cieplej” – zabawa dydaktyczna, dostrzeganie zmian w przyrodzie, rozbudzenie chęci do samodzielnej obserwacji.
 • „Co w trawie piszczy?” – zabawa matematyczna, określenie liczby w zbiorze, porządkowanie jeden do jednego.
 • „Wiosenne powroty”- zabawa dydaktyczna, wzbogacenie wiedzy, na temat ptaków (bociana), naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14.
 • „Kulki żelowe”- innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły” – zabawy z wykorzystaniem kolorowych kuleczek- zgniatanie, przesypywanie, masowanie. Wykonanie słoiczków dekoracyjnych z kolorowych kuleczek.

Temat tygodnia

WIOSNA TUŻ-TUŻ”

21 – 28 marca 2022r.

 • „Pobudka! Już wiosna! – zabawa dydaktyczna, poszerzenie wiadomości na temat wiosny podczas nauki na pamięć wiersza „Już!” L. Łącz.
 • „Wiosna tuż-tuż” – zabawa dydaktyczna, stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, kształtowanie określonych postaw w oparciu z przyrodą.
 • „Motyle jak latające kwiaty” – zabawa matematyczna, poznanie cyklu rozwojowego motyla, kształtowanie pojęcia wysoko – nisko: góra – dół.
 • „Zabawy z folią bąbelkowa” – innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły” – zgniatanie, malowanie, odbijanie.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14.
 • „Dziś zadbamy o ogródek” – zabawa dydaktyczna, rozumie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas, nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi.

W tym półroczu w grupie „Krasnale” będzie realizowana innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”

Sensoplastyka to edukacja sensoryczno-artystyczna, która perfekcyjnie wpływa na rozwój całego organizmu. Jest niesamowicie twórcza bo wykorzystuje wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu. Przy sensoplastyce odbywa się fantastyczna zabawa i najważniejsze wg. naukowych badań – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu, szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa. Badania potwierdzają, że im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawnie, szybko i bardziej wydajnie będzie myślało małe dziecko a później dojrzały człowiek.

Cały urok zajęć tkwi w wykorzystywanych materiałach o różnych fakturach, artykułach łatwo dostępnych, barwnikach spożywczych czy naturalnych olejkach zapachowych.Za każdym razem są to inne produkty np. ciastolina, ryżolinia, pianka żelatynowa, gluty z nasion, piaski ziemniaczane, masa plastyczna, masa papierowa zabarwiona barwnikami spożywczymi czy skrawki materiałów, folie bąbelkowe, kolorowe nitki makaronu, zastygnięte galaretki.


Dzięki takim artystycznym zajęciom:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o sprawność ruchową,
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na kształtowanie się i rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są umiejscowione blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólną zabawę pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia z sensoplastyki są również okazją do bliskiego kontaktu z rówieśnikami. Mogą też świetnie wpływać na kreatywność oraz rozwój fantazji u dzieci.
Takie babranie, przesypywanie, ciapanie, przelewanie, miętolenie bardzo odpręża i relaksuje.

Skip to content