Ogłoszenia
bird
sun

Kształcenie na odległość

Drodzy Rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty… (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.i zorganizowaniem kształcenia na odległość, informujemy, iż nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych przygotowali propozycje zabaw dla dzieci uwzględniające treści zawarte w podstawie programowej, które udostępnią Państwu poprzez media społecznościowe.

                                                                                                                                           Dyrektor

Ważny komunikat

Uwaga! Ważna informacja dotycząca zasad organizowania zajęć dla dzieci w okresie od 27.03.2021- do 09.04.2021 (bez zaświadczeń rodziców)

 

SZANOWNI  PAŃSTWO !

 

W  ZWIĄZKU  Z  WPROWADZONYMI Z    DNIEM    27 MARCA  2021R. –DODATKOWYMI  OBOSTRZENIAMI  W  POSTACI ZAMKNIĘCIA  PRZEDSZKOLI   DO 9 KWIETNIA  2021 R.                                                                                                             INFORMUJEMY, ŻE 

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI[1]  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

  • Dyrektor przedszkola na wniosek:  

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu,  do którego uczęszczają te dzieci.”

 Poniżej wzór wniosku:

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli

 

[1] Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej- oświata i wychowanie, na podstawie §1 ust.2pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.poz.1848 i 2335)

KOMUNIKAT

 

 

zmiana w terminie śniadania wielkanocnego

ZMIANA OGŁOSZENIA

 

26 marca tj.  PIĄTEK,

W NASZYM PRZEDSZKOLU

USIĄDZIEMY WSZYSCY

DO   WIELKANOCNEGO ŚNIADANIA. ODWIEDZI NAS RÓWNIEŻ  ZAJĄC. 

 

Prosimy o odświętny ubiór dzieci. 

Kreskówka Wielkanocny Królik Niesie Kolorowych Jajka | Premium Wektor

Wielkanocne śniadanie

OGŁOSZENIE

 

31 marca tj.  ŚRODA,

W NASZYM PRZEDSZKOLU

USIĄDZIEMY WSZYSCY

DO   WIELKANOCNEGO ŚNIADANIA. ODWIEDZI NAS RÓWNIEŻ  ZAJĄC. 

Będzie możliwość wykonania zdjęcia grupowego (z Zającem) w cenie 6,00 złotych.

Prosimy o zdeklarowanie u Pań zakupienia zdjęcia oraz odświętny ubiór dzieci. 

Kreskówka Wielkanocny Królik Niesie Kolorowych Jajka | Premium Wektor