Wiewiórki
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Październik

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Wrzesień

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.